Podmínky & pravidla spolupráce a GDPR

A. Individuální setkání

Konzultace probíhají vždy po předchozí domluvě (telefonicky, e-mailem) a dle domluvené frekvence.

Pokud potřebujete zrušit sezení, je nutné mne o tomto informovat nejpozději 24 h předem, v případě pozdějšího zrušení nebo pokud se vůbec nedostavíte, budete muset plnou cenu konzultace uhradit. Pokud se na domluvené sezení nedostavíte a nedáte o sobě vědět, budu Vás telefonicky kontaktovat.

Vzájemná spolupráce je zcela dobrovolná z obou stran, z Vaší i mojí, je na společné domluvě, jak bude dlouho trvat a vypadat.

Jste tvůrcem Vaší změny a života, já jsem průvodce na Vaší cestě. Rozumějte, že bez Vaší motivace a snahy se události nerozhýbou.

Neposkytuji zdravotní služby.

Sezení je tedy třeba uhradit přímou platbou, předem na bankovní účet, v hotovosti nebo přes QR kód (ve Smartbanking) po ukončení sezení. (Klienti, se kterými spolupracuji dlouhodobě obvykle preferují úhradu na začátku kalendářního měsíce za všechna smluvená sezení v daném měsíci).

Ceny konzultací se řídí aktuálním ceníkem zveřejněným na mých webových stránkách (ceny najdete vždy na stránce dané služby).

V případě dlouhodobé spolupráce (3 měsíce +) doporučuji, abychom se domluvili na jejím ukončení minimálně tři sezení před samotným zakončením, protože i ukončovací fáze společné práce je velmi důležitá pro celý proces. V případě krátkodobé spolupráce je vhodné, abychom se před ukončením setkali minimálně jednou.

Se všemi klienty pracuji diskrétně, ctím mlčenlivost. Samozřejmě mohou nastat výjimky dané platnou legislativou ČR, které se týkají závažného trestného činu a jeho vyšetřování nebo stav akutního ohrožení – kdy budu přesvědčena, že byste mohl/a ohrozit sebe nebo někoho jiného, vyhrazuji si právo diskrétnost (mlčenlivost) porušit, abych zabránila ublížení. (Toto činím jen v extrémním případě a vždy se budu snažit to s vámi předem probrat).

Neustále pracuji na zlepšování svých dovedností a dbám na svou psychohygienu. Proto je pro mne profesně důležitá supervize – nástroj ke zkvalitňování práce – v praxi to znamená, že svou práci mohu probírat se supervizorem, přičemž neuvádím údaje sloužící k identifikaci dané osoby.

B. Skupinová setkání, kurzy a semináře

Hlásíte-li se na moje kurzy, semináře či skupinová setkání dodržujte prosím nejen všeobecné podmínky a pravidla účasti (níže), ale i ty uvedené pro konkrétní akci. Naleznete je buď u anotace dané akce, nebo je posílám e-mailem.

Všeobecné podmínky a pravidla účasti na skupinových akcích & souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlašování a platba

Přihlásit se můžete prostřednictvím přihlášky, kterou jste buď obdrželi e-mailem nebo jí naleznete na mých webových stránkách v odkazu u dané akce.
Přihláška je platná po zaplacení kurzovného na náš bankovní účet. Účastníci svou platbou závazně rezervují své místo na kurzu. Výše kurzovného je uvedena v anotaci daného kurzu. Pokyny pro platbu (a informace o aktuální kapacitě kurzu) obdržíte e-mailem po odeslání vyplněné přihlášky.
Kurzovné je třeba uhradit nejpozději do 3 dnů od přijetí e-mailu s pokyny k platbě kurzovného.
V případě jednodenních akcí se kurzovné, po domluvě se mnou může uhradit na místě.
Při překročení kapacity kurzu, mají přednost zájemci, jejichž platba přišla na náš účet dříve. Zájemcům, kteří by se do kurzu nevešli, bude případná platba vrácena v plné výši na jejich účet v nejkratší možné době.

Základní informace o akcích

V ceně je zahrnuto lektorné, pronájem prostor, pomůcky, případně písemné materiály, e-mailová/chatová podpora v průběhu konání kurzu při plnění domácí praxe či drobné občerstvení (pouze jsou-li předem uvedeny jako součást dané akce).

Pokud jste obdrželi ke kurzu písemné materiály není dovoleno je dále šířit, kopírovat ani sdílet, bez souhlasu autorky; slouží výhradně účastníkovi daného kurzu. V případě dlouhodobého uzavřeného kurzu se finanční prostředky za neabsolvované lekce se nevrací. V případě nemoci nebo neúčasti z jiného důvodu, se prosím včas lektorce omlouvejte na e-mail: michaela.kocvelda@gmail.com . Lektorka vám předá na dalším setkání písemné materiály, jsou-li součástí daného kurzu.

Na lekce choďte včas, nejlépe s 5-10 min předstihem, nebo informujte lektorku o svém zpoždění. Na lekcích zůstávejte prosím do konce. Pozdní příchody a brzké odchody ruší celý průběh kurzů (také většinu akcí zahajujeme a končíme relaxací/meditací, respektujte tedy tento čas).
Na akcích si vypínejte mobilní telefony – i vibrace. Respektujte se navzájem s dalšími účastníky. Dodržujte mlčenlivost o probíraných osobních zkušenostech a příbězích, které zazní ve skupině.

V případě, že se zhorší epidemiologická situace v České republice a budou nařízena restriktivní opatření či karanténa, která neumožní, aby se kurz realizoval presenční formou, berte prosím na vědomí, že se kurzovné nevrací a zbylé hodiny kurzu se budou realizovat online (distanční) formou nebo mohou být odsunuty na zcela jiný termín.

Storno podmínky

Odhlášení z akce bez storno poplatku lze provést nejpozději do 14 kalendářních dnů před začátkem objednaného kurzu, není-li uvedeno v pokynech k dané akci jinak. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši na váš účet.
Není-li uvedeno jinak v pokynech přímo k dané akci: zrušíte-li svou účast později než 14 kalendářních dnů před konáním akce, bude vám účtován storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Zbylá část poplatku vám bude zaslána zpět na váš účet. Zrušíte-li svou účast na akci později než 5 dnů před jejím konáním, popřípadě se jí vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.
Pokud se z jakýchkoli důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit máte ještě možnost poslat za sebe někoho jiného (osoba musí splňovat všechny podmínky účasti, mít vyplněnou přihlášku a musí být odsouhlasena lektorkou), dáte-li o tom předem vědět na již výše uvedený e-mail.

Zdravotní stav a odpovědnost

Účast na akcích je dobrovolná, na vlastní riziko a odpovědnost. Skupinové akce (kurzy, semináře, podpůrné skupiny) Mgr. Michaely Kocveldy jsou formou osobního rozvoje, edukace, sebezkušenosti, skupinového sdílení, relaxace a meditace. Kurz není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením akce informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, taktéž se poradí se svým ošetřujícím lékařem o vhodnosti své účasti na kurzu.
Účastník je v celém průběhu akce odpovědný sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v rámci programu vystaven fyzického, psychickému či emocionálnímu zatížení.
Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za kurz vrácen. Účastník může kdykoliv kurz na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se kurzovné nevrací.
V průběhu kurzu platí zákaz užívání alkoholických produktů, drog a jiných omamných látek.

Doplňující informace

Realizátorka – Mgr. Michaela Kocvelda si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních, provozních či jiných závažných důvodů.

Registrovaní účastníci v tomto případě budou obeslaní e-mailem, dle potřeby kontaktovaní telefonicky, přičemž s těmito účastníky bude domluveno, zda využijí jiný termín, jiný seminář nebo zda využijí možnosti vrácení své platby do 30-ti dnů.
V případě zrušení akce bude účastníkovi vrácena platba za kurz v plné výši. V případě změny lektora, data či místa konání bude účastníkovi vrácena platba za kurz v plné výši, pokud o to požádá před začátkem kurzu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašujete, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasíte se zpracováním vámi poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví psychoterapeutky a life koučky Mgr. Michaely Kocveldy, a s tím, že vámi poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez vašeho souhlasu a budou použity Mgr. Michaelou Kocveldou pouze pro účely:

  • zpracování účasti na kurzech, seminářích, skupinových setkáních a všech záležitostech s tím spojených;
  • marketingové komunikace, marketingové prezentace na webových stránkách a sociálních sítích, zasílání newsletterů a informativních zpráv
  • vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti

Pokud nechcete odebírat newsletter, prosím napište nám to do poznámky přihlášky, z odběru se můžete také odhlásit kdykoliv později, zasláním požadavku e-mailem.

Dále výslovně prohlašujete, že s odesláním přihlášky souhlasíte s pořizováním fotografií či audiovizuálních záznamů v průběhu konání objednaného kurzu.
Berete na vědomí, že shora uvedený souhlas s poskytnutím osobním údajů a s pořizováním fotografií či audiovizuálních záznamů z kurzu může být kdykoli odvolán, a to pouze písemnou formou (e-mail) s tím, že následně dojde k vymazání všech vašich údajů či odstranění konkrétní fotografie či záznamu z databáze psychoterapeutky a life koučky Mgr. Michaely Kocveldy s účinností 30 dnů ode dne, kdy bude odvolání souhlasu doručeno vlastníkovi databáze.
Vlastník databáze se zavazuje, že poskytnuté údaje a fotografické/video záznamy budou použity pouze pro vlastní účely (marketingové, vedení účetnictví, poskytování služeb) a vylučuje předání těchto údajů třetí osobě bez písemného souhlasu účastníků.

GDPR

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) vás chceme tímto také informovat o rozsahu zpracování osobních údajů: Abychom vám mohli poskytovat své služby, zpracováváme vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, e-mail, telefonní číslo, fakturační údaje, za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu. Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebujeme vás informovat o případné změně termínů, zaslat vám potřebné informace. Tyto údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě. Na základě uvedených zákonů mají účastníci právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č. 101/2000 Sb.

Tímto prohlašujete, že jste se s výše uvedenými podmínkami vaší účasti na akcích podrobně seznámil/a, jsou vám plně srozumitelné a váš výslovný souhlas projevujete podáním přihlášky.

Zásady ochrany osobních údajů GDPR
Žádáte-li o mé služby, jste-li mým zákazníkem, odběratelem novinek, návštěvníkem webu nebo facebookové stránky svěřujete mi dobrovolně své osobní údaje. Zodpovídám (spoluzodpovídám v příp. FB) za jejich ochranu a zabezpečení.

Stejně tak, jako v předchozích letech bez GDPR, tak i nyní s GDPR pečuji o všechny údaje, které se mnou sdílíte jako by šlo o mé vlastní nejcitlivější, dbám tedy na jejich ochranu a zabezpečení.

Prosím Vás níže si prosím prostudujte ochranu osobních údajů, zásady a práva, které máte v souvislosti s GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů/.

Kdo je správce?
Já, Michaela Kocvelda, IČO 87664119 se sídlem Starochuchelská 241/19, 159 00, Praha 5 – Velká Chuchle, provozuji webovou stránku www.svojicestou.cz, fanouškovskou stránku na facebooku: https://www.facebook.com/svojicestou.cz/ a dále www.umenisebepece.cz, https://www.facebook.com/umenisebepece. 
Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 777 60 39 38 nebo na e-mailu michaela.kocvelda@gmail.com

Prohlašení
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, vedení zápisu, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon, bydliště, rok narození, anamnestická data, údaj o pohlaví, údaj o životní, sociální, finanční situaci, údaj o zaměstnání/studiu, nezbytně potřebuji k poskytování svých služeb a plnění smlouvy (např. přihlášení se na akce/kurzy, semináře, lekce, skupinová setkání/ zaslání informací k akci, domluvení termínu setkání emailem, zprávou nebo telefonicky, realizování zvolené služby, společné rozhovory, anamnestická data pro rychlé orientování se v problematice, zápisy ze setkání pro lepší orientaci v situaci atd.)

Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno a příjmení) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat odesláním žádosti emailem na michaela.kocvelda@gmail.com

Fotografická a audiovizuální dokumentace
Živé akce, např. pravidelné relaxační večery, podpůrná skupina, semináře, kurzy a jiné akce. Fotografie a videa využívám pouze k vlastní propagaci své práce na mých webových či facebookových stránkách, vždy s vaším výslovným souhlasem již při samotném focení/natáčení. Pokud si nepřejete být natáčen/a, být fotografován/a nebo zveřejňovat videa a fotografie s Vámi sdělte mi to ihned na místě nebo poté písemně emailem na: michaela.kocvelda@gmail.com. Stejně tak, pokud si přejete výmaz jen některé z fotografií/videí.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup pouze mí případní spolupracovníci. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Facebook – FB pixel, Google – Google Analytics a můj poskytovatel účetních služeb a daňového poradenství.

Pokud se ke mně přihlásíte na nějakou akci (lekce, kurz, seminář, apod.), přístup k vašim osobním údajům (= kontaktní údaje) může mít i má asistentka (mám-li ji), aby se s vámi v případě potřeby mohla spojit.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies
Mé webové stránky lze procházet v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete zakázat na vašem počítači.

Více informací o fungování Cookies a nástroj pro jejich správu můžete nalézt například na následující adrese: https://www.kocman.info/blog/jak-povolit-zakazat-ukladani-cookies-ve-vasem-prohlizeci-1082/

Ke zpracování využívám:

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Na jaké činnosti obecné Nařízení nedopadá?

Z působnosti obecného Nařízení je vyloučeno zpracování prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. To je předmětem úpravy Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. To znamená, že oznamovací povinnost vyplývající z trestního zákoníku zůstává všem občanům.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: michaela.kocvelda@gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup k osobním údajům mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 90 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut/a)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články, pozvánkami či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů zasláním tohoto požadavku na: michaela.kocvelda@gmail.com.

Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Děkuji Vám za spolupráci. Michaela Kocvelda